โรงเรียนบ้านสารจอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 2 0 3 0 14
ร้อยละ 24.00 % 8.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 32 17 7 13 4 66
ร้อยละ 23.02 % 12.23 % 5.04 % 9.35 % 2.88 % 47.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 38 19 7 16 4 80
ร้อยละ 23.17 % 11.59 % 4.27 % 9.76 % 2.44 % 48.78 %

164 : 38 , 19 , 7 , 16 , 4 , 80...23.17 , 11.59 , 4.27 , 9.76 , 2.44 , 48.78 = 84 : 51.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 51.22%

Powered By www.thaieducation.net