โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 4
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 13 2 7 0 1 98
ร้อยละ 10.74 % 1.65 % 5.79 % 0.00 % 0.83 % 80.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 6 3 2 0 0 66
ร้อยละ 7.79 % 3.90 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 20 5 9 0 1 168
ร้อยละ 9.85 % 2.46 % 4.43 % 0.00 % 0.49 % 82.76 %

126 : 14 , 2 , 7 , 0 , 1 , 102...11.11 , 1.59 , 5.56 , 0.00 , 0.79 , 80.95 = 24 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net