โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 3
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 9 7 18 0 1 86
ร้อยละ 7.44 % 5.79 % 14.88 % 0.00 % 0.83 % 71.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 69
ร้อยละ 5.19 % 0.00 % 5.19 % 0.00 % 0.00 % 89.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 15 7 22 0 1 158
ร้อยละ 7.39 % 3.45 % 10.84 % 0.00 % 0.49 % 77.83 %

126 : 11 , 7 , 18 , 0 , 1 , 89...8.73 , 5.56 , 14.29 , 0.00 , 0.79 , 70.63 = 37 : 29.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.17%

Powered By www.thaieducation.net