โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 4
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 3 5 8 0 2 105
ร้อยละ 2.44 % 4.07 % 6.50 % 0.00 % 1.63 % 85.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 72
ร้อยละ 3.80 % 0.00 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 91.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 7 5 12 0 2 181
ร้อยละ 3.38 % 2.42 % 5.80 % 0.00 % 0.97 % 87.44 %

128 : 4 , 5 , 8 , 0 , 2 , 109...3.13 , 3.91 , 6.25 , 0.00 , 1.56 , 85.16 = 19 : 14.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56%

Powered By www.thaieducation.net