โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 0
ร้อยละ 60.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 27 10 15 17 0 54
ร้อยละ 21.95 % 8.13 % 12.20 % 13.82 % 0.00 % 43.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 11 4 3 22 0 39
ร้อยละ 13.92 % 5.06 % 3.80 % 27.85 % 0.00 % 49.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 41 15 18 40 0 93
ร้อยละ 19.81 % 7.25 % 8.70 % 19.32 % 0.00 % 44.93 %

128 : 30 , 11 , 15 , 18 , 0 , 54...23.44 , 8.59 , 11.72 , 14.06 , 0.00 , 42.19 = 74 : 57.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 55.07%

Powered By www.thaieducation.net