โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 9
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 6 2 6 0 0 49
ร้อยละ 9.52 % 3.17 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 8 3 7 0 0 58
ร้อยละ 10.53 % 3.95 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %

76 : 8 , 3 , 7 , 0 , 0 , 58...10.53 , 3.95 , 9.21 , 0.00 , 0.00 , 76.32 = 18 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net