โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 23.08 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 50
ร้อยละ 6.56 % 3.28 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 4 5 8 0 0 57
ร้อยละ 5.41 % 6.76 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 77.03 %

74 : 4 , 5 , 8 , 0 , 0 , 57...5.41 , 6.76 , 10.81 , 0.00 , 0.00 , 77.03 = 17 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97%

Powered By www.thaieducation.net