โรงเรียนวัดเขาวงกต (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 21
ร้อยละ 17.14 % 8.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 2 17 0 0 79
ร้อยละ 6.67 % 1.90 % 16.19 % 0.00 % 0.00 % 75.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 13 5 22 0 0 100
ร้อยละ 9.29 % 3.57 % 15.71 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

140 : 13 , 5 , 22 , 0 , 0 , 100...9.29 , 3.57 , 15.71 , 0.00 , 0.00 , 71.43 = 40 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net