โรงเรียนวัดเขาวงกต (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 1 3 0 19
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 13 12 16 7 0 60
ร้อยละ 12.04 % 11.11 % 14.81 % 6.48 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
140 คน
จำนวน(คน) 18 16 17 10 0 79
ร้อยละ 12.86 % 11.43 % 12.14 % 7.14 % 0.00 % 56.43 %

140 : 18 , 16 , 17 , 10 , 0 , 79...12.86 , 11.43 , 12.14 , 7.14 , 0.00 , 56.43 = 61 : 43.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57%

Powered By www.thaieducation.net