โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 23
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 56
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 79
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 86.81 %

91 : 5 , 0 , 7 , 0 , 0 , 79...5.49 , 0.00 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 86.81 = 12 : 13.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net