โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 1 0 2 2 3
ร้อยละ 33.33 % 8.33 % 0.00 % 16.67 % 16.67 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 8 3 1 6 23
ร้อยละ 4.65 % 18.60 % 6.98 % 2.33 % 13.95 % 53.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 6 9 3 3 8 26
ร้อยละ 10.91 % 16.36 % 5.45 % 5.45 % 14.55 % 47.27 %

55 : 6 , 9 , 3 , 3 , 8 , 26...10.91 , 16.36 , 5.45 , 5.45 , 14.55 , 47.27 = 29 : 52.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73%

Powered By www.thaieducation.net