โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 14
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 1 6 11 6 70
ร้อยละ 2.08 % 1.04 % 6.25 % 11.46 % 6.25 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 3 2 8 13 8 84
ร้อยละ 2.54 % 1.69 % 6.78 % 11.02 % 6.78 % 71.19 %

118 : 3 , 2 , 8 , 13 , 8 , 84...2.54 , 1.69 , 6.78 , 11.02 , 6.78 , 71.19 = 34 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net