โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 3 2 3 13
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 13.04 % 8.70 % 13.04 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 3 3 9 5 11 65
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 5.21 % 11.46 % 67.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 4 4 12 7 14 78
ร้อยละ 3.36 % 3.36 % 10.08 % 5.88 % 11.76 % 65.55 %

119 : 4 , 4 , 12 , 7 , 14 , 78...3.36 , 3.36 , 10.08 , 5.88 , 11.76 , 65.55 = 41 : 34.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.45%

Powered By www.thaieducation.net