โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 17
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 13.04 % 8.70 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 3 9 6 0 73
ร้อยละ 5.21 % 3.13 % 9.38 % 6.25 % 0.00 % 76.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 6 3 12 8 0 90
ร้อยละ 5.04 % 2.52 % 10.08 % 6.72 % 0.00 % 75.63 %

119 : 6 , 3 , 12 , 8 , 0 , 90...5.04 , 2.52 , 10.08 , 6.72 , 0.00 , 75.63 = 29 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37%

Powered By www.thaieducation.net