โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 13
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 12 5 38 8 10 30
ร้อยละ 11.65 % 4.85 % 36.89 % 7.77 % 9.71 % 29.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 14 7 40 10 11 43
ร้อยละ 11.20 % 5.60 % 32.00 % 8.00 % 8.80 % 34.40 %

125 : 14 , 7 , 40 , 10 , 11 , 43...11.20 , 5.60 , 32.00 , 8.00 , 8.80 , 34.40 = 82 : 65.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60%

Powered By www.thaieducation.net