โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 101
ร้อยละ 0.94 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 95.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 172
ร้อยละ 1.10 % 0.00 % 4.40 % 0.00 % 0.00 % 94.51 %

76 : 1 , 0 , 4 , 0 , 0 , 71...1.32 , 0.00 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 93.42 = 5 : 6.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49%

Powered By www.thaieducation.net