โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 53
ร้อยละ 5.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
106
จำนวน(คน) 5 5 10 1 0 85
ร้อยละ 4.72 % 4.72 % 9.43 % 0.94 % 0.00 % 80.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 5 11 2 0 156
ร้อยละ 4.40 % 2.75 % 6.04 % 1.10 % 0.00 % 85.71 %

76 : 3 , 0 , 1 , 1 , 0 , 71...3.95 , 0.00 , 1.32 , 1.32 , 0.00 , 93.42 = 5 : 6.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net