โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 53
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 6 5 10 1 0 88
ร้อยละ 5.45 % 4.55 % 9.09 % 0.91 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 10 5 11 2 0 159
ร้อยละ 5.35 % 2.67 % 5.88 % 1.07 % 0.00 % 85.03 %

77 : 4 , 0 , 1 , 1 , 0 , 71...5.19 , 0.00 , 1.30 , 1.30 , 0.00 , 92.21 = 6 : 7.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.97%

Powered By www.thaieducation.net