โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 0 4 2 10
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 20.00 % 10.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 7 2 6 9 8 25
ร้อยละ 12.28 % 3.51 % 10.53 % 15.79 % 14.04 % 43.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 10 12 15 22 27 29
ร้อยละ 8.70 % 10.43 % 13.04 % 19.13 % 23.48 % 25.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 19 16 21 35 37 64
ร้อยละ 9.90 % 8.33 % 10.94 % 18.23 % 19.27 % 33.33 %

77 : 9 , 4 , 6 , 13 , 10 , 35...11.69 , 5.19 , 7.79 , 16.88 , 12.99 , 45.45 = 42 : 54.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net