โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 15
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 5.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 6 2 3 8 5 118
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 2.11 % 5.63 % 3.52 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 3 3 6 6 43
ร้อยละ 4.69 % 4.69 % 4.69 % 9.38 % 9.38 % 67.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 10 6 7 15 12 176
ร้อยละ 4.42 % 2.65 % 3.10 % 6.64 % 5.31 % 77.88 %

162 : 7 , 3 , 4 , 9 , 6 , 133...4.32 , 1.85 , 2.47 , 5.56 , 3.70 , 82.10 = 29 : 17.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

Powered By www.thaieducation.net