โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 8 0 22 3 1 112
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 15.07 % 2.05 % 0.68 % 76.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 57
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 81.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 13 0 33 3 1 186
ร้อยละ 5.51 % 0.00 % 13.98 % 1.27 % 0.42 % 78.81 %

166 : 9 , 0 , 24 , 3 , 1 , 129...5.42 , 0.00 , 14.46 , 1.81 , 0.60 , 77.71 = 37 : 22.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 21.19%

Powered By www.thaieducation.net