โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 3 0 13 0 2 79
ร้อยละ 3.09 % 0.00 % 13.40 % 0.00 % 2.06 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 4 1 14 1 2 102
ร้อยละ 3.23 % 0.81 % 11.29 % 0.81 % 1.61 % 82.26 %

124 : 4 , 1 , 14 , 1 , 2 , 102...3.23 , 0.81 , 11.29 , 0.81 , 1.61 , 82.26 = 22 : 17.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74%

Powered By www.thaieducation.net