โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 22
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 8 0 15 0 0 75
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 15.31 % 0.00 % 0.00 % 76.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 11 0 16 0 0 97
ร้อยละ 8.87 % 0.00 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 78.23 %

124 : 11 , 0 , 16 , 0 , 0 , 97...8.87 , 0.00 , 12.90 , 0.00 , 0.00 , 78.23 = 27 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.77%

Powered By www.thaieducation.net