โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 9 4 14 7 2 61
ร้อยละ 9.28 % 4.12 % 14.43 % 7.22 % 2.06 % 62.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 11 4 15 7 2 74
ร้อยละ 9.73 % 3.54 % 13.27 % 6.19 % 1.77 % 65.49 %

113 : 11 , 4 , 15 , 7 , 2 , 74...9.73 , 3.54 , 13.27 , 6.19 , 1.77 , 65.49 = 39 : 34.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.51%

Powered By www.thaieducation.net