โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 2 1 2 10
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 11.11 % 5.56 % 11.11 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 14 20 9 16 61
ร้อยละ 9.09 % 10.61 % 15.15 % 6.82 % 12.12 % 46.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 14 15 22 10 18 71
ร้อยละ 9.33 % 10.00 % 14.67 % 6.67 % 12.00 % 47.33 %

150 : 14 , 15 , 22 , 10 , 18 , 71...9.33 , 10.00 , 14.67 , 6.67 , 12.00 , 47.33 = 79 : 52.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.67%

Powered By www.thaieducation.net