โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 1 2 1 13
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 8 6 3 4 6 102
ร้อยละ 6.20 % 4.65 % 2.33 % 3.10 % 4.65 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 10 7 4 6 7 115
ร้อยละ 6.71 % 4.70 % 2.68 % 4.03 % 4.70 % 77.18 %

149 : 10 , 7 , 4 , 6 , 7 , 115...6.71 , 4.70 , 2.68 , 4.03 , 4.70 , 77.18 = 34 : 22.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82%

Powered By www.thaieducation.net