โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 2 2 2 1 9
ร้อยละ 15.79 % 10.53 % 10.53 % 10.53 % 5.26 % 47.37 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 11 6 16 8 7 81
ร้อยละ 8.53 % 4.65 % 12.40 % 6.20 % 5.43 % 62.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 14 8 18 10 8 90
ร้อยละ 9.46 % 5.41 % 12.16 % 6.76 % 5.41 % 60.81 %

148 : 14 , 8 , 18 , 10 , 8 , 90...9.46 , 5.41 , 12.16 , 6.76 , 5.41 , 60.81 = 58 : 39.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19%

Powered By www.thaieducation.net