โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 10 3 2 1 1 2
ร้อยละ 52.63 % 15.79 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 10.53 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 68 23 22 10 5 20
ร้อยละ 45.95 % 15.54 % 14.86 % 6.76 % 3.38 % 13.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 78 26 24 11 6 22
ร้อยละ 46.71 % 15.57 % 14.37 % 6.59 % 3.59 % 13.17 %

167 : 78 , 26 , 24 , 11 , 6 , 22...46.71 , 15.57 , 14.37 , 6.59 , 3.59 , 13.17 = 145 : 86.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 86.83%

Powered By www.thaieducation.net