โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 30
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 5 4 12 0 0 123
ร้อยละ 3.47 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 66
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 6.76 % 1.35 % 0.00 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 8 7 20 2 0 219
ร้อยละ 3.13 % 2.73 % 7.81 % 0.78 % 0.00 % 85.55 %

182 : 7 , 6 , 15 , 1 , 0 , 153...3.85 , 3.30 , 8.24 , 0.55 , 0.00 , 84.07 = 29 : 15.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.45%

Powered By www.thaieducation.net