โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 30
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 6 4 11 0 0 124
ร้อยละ 4.14 % 2.76 % 7.59 % 0.00 % 0.00 % 85.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 2 2 6 1 0 71
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 1.22 % 0.00 % 86.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 10 8 20 2 0 225
ร้อยละ 3.77 % 3.02 % 7.55 % 0.75 % 0.00 % 84.91 %

183 : 8 , 6 , 14 , 1 , 0 , 154...4.37 , 3.28 , 7.65 , 0.55 , 0.00 , 84.15 = 29 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09%

Powered By www.thaieducation.net