โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 3 3 1 0 28
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 7 5 10 0 0 123
ร้อยละ 4.83 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 84.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 2 2 6 2 1 69
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 2.44 % 1.22 % 84.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 12 10 19 3 1 220
ร้อยละ 4.53 % 3.77 % 7.17 % 1.13 % 0.38 % 83.02 %

183 : 10 , 8 , 13 , 1 , 0 , 151...5.46 , 4.37 , 7.10 , 0.55 , 0.00 , 82.51 = 32 : 17.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98%

Powered By www.thaieducation.net