โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 11 5 9 3 0 10
ร้อยละ 28.95 % 13.16 % 23.68 % 7.89 % 0.00 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 13 24 29 9 11 59
ร้อยละ 8.97 % 16.55 % 20.00 % 6.21 % 7.59 % 40.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 4 9 14 3 6 46
ร้อยละ 4.88 % 10.98 % 17.07 % 3.66 % 7.32 % 56.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 28 38 52 15 17 115
ร้อยละ 10.57 % 14.34 % 19.62 % 5.66 % 6.42 % 43.40 %

183 : 24 , 29 , 38 , 12 , 11 , 69...13.11 , 15.85 , 20.77 , 6.56 , 6.01 , 37.70 = 114 : 62.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60%

Powered By www.thaieducation.net