โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 1 5 13 1 3 32
ร้อยละ 1.82 % 9.09 % 23.64 % 1.82 % 5.45 % 58.18 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 12 8 6 7 12 131
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 3.41 % 3.98 % 6.82 % 74.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 13 13 19 8 15 163
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 8.23 % 3.46 % 6.49 % 70.56 %

231 : 13 , 13 , 19 , 8 , 15 , 163...5.63 , 5.63 , 8.23 , 3.46 , 6.49 , 70.56 = 68 : 29.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 29.44%

Powered By www.thaieducation.net