โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 5 13 1 3 30
ร้อยละ 1.89 % 9.43 % 24.53 % 1.89 % 5.66 % 56.60 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 12 8 6 7 12 126
ร้อยละ 7.02 % 4.68 % 3.51 % 4.09 % 7.02 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 13 13 19 8 15 156
ร้อยละ 5.80 % 5.80 % 8.48 % 3.57 % 6.70 % 69.64 %

224 : 13 , 13 , 19 , 8 , 15 , 156...5.80 , 5.80 , 8.48 , 3.57 , 6.70 , 69.64 = 68 : 30.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36%

Powered By www.thaieducation.net