โรงเรียนชุมชนบ้านหัน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 32
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 2.70 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 6 6 6 5 0 121
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 3.47 % 0.00 % 84.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 7 7 7 6 1 153
ร้อยละ 3.87 % 3.87 % 3.87 % 3.31 % 0.55 % 84.53 %

181 : 7 , 7 , 7 , 6 , 1 , 153...3.87 , 3.87 , 3.87 , 3.31 , 0.55 , 84.53 = 28 : 15.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.47%

Powered By www.thaieducation.net