โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 29
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 5 3 35 0 0 120
ร้อยละ 3.07 % 1.84 % 21.47 % 0.00 % 0.00 % 73.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 41
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 10 4 48 0 0 190
ร้อยละ 3.97 % 1.59 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 75.40 %

201 : 8 , 4 , 40 , 0 , 0 , 149...3.98 , 1.99 , 19.90 , 0.00 , 0.00 , 74.13 = 52 : 25.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net