โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 28
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 5 4 35 0 0 119
ร้อยละ 3.07 % 2.45 % 21.47 % 0.00 % 0.00 % 73.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 40
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 15.69 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 10 6 49 0 0 187
ร้อยละ 3.97 % 2.38 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 74.21 %

201 : 8 , 5 , 41 , 0 , 0 , 147...3.98 , 2.49 , 20.40 , 0.00 , 0.00 , 73.13 = 54 : 26.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net