โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 8 0 15 0 0 171
ร้อยละ 4.12 % 0.00 % 7.73 % 0.00 % 0.00 % 88.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 34
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 17 0 29 0 0 230
ร้อยละ 6.16 % 0.00 % 10.51 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

225 : 12 , 0 , 17 , 0 , 0 , 196...5.33 , 0.00 , 7.56 , 0.00 , 0.00 , 87.11 = 29 : 12.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net