โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 10 0 15 0 0 169
ร้อยละ 5.15 % 0.00 % 7.73 % 0.00 % 0.00 % 87.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 8 0 12 0 0 31
ร้อยละ 15.69 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 60.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 22 0 29 0 0 225
ร้อยละ 7.97 % 0.00 % 10.51 % 0.00 % 0.00 % 81.52 %

225 : 14 , 0 , 17 , 0 , 0 , 194...6.22 , 0.00 , 7.56 , 0.00 , 0.00 , 86.22 = 31 : 13.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.48%

Powered By www.thaieducation.net