โรงเรียนบ้านหนองแต้ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 17
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 6 6 9 2 0 37
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 15.00 % 3.33 % 0.00 % 61.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 10 7 10 2 0 54
ร้อยละ 12.05 % 8.43 % 12.05 % 2.41 % 0.00 % 65.06 %

83 : 10 , 7 , 10 , 2 , 0 , 54...12.05 , 8.43 , 12.05 , 2.41 , 0.00 , 65.06 = 29 : 34.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94%

Powered By www.thaieducation.net