โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 0 1 0 1 25
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 11 5 17 5 17 114
ร้อยละ 6.51 % 2.96 % 10.06 % 2.96 % 10.06 % 67.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 14 5 18 5 18 139
ร้อยละ 7.04 % 2.51 % 9.05 % 2.51 % 9.05 % 69.85 %

199 : 14 , 5 , 18 , 5 , 18 , 139...7.04 , 2.51 , 9.05 , 2.51 , 9.05 , 69.85 = 60 : 30.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.15%

Powered By www.thaieducation.net