โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 9 4 1 1 33
ร้อยละ 4.00 % 18.00 % 8.00 % 2.00 % 2.00 % 66.00 %
ระดับประถมศึกษา
358
จำนวน(คน) 26 1 0 1 1 329
ร้อยละ 7.26 % 0.28 % 0.00 % 0.28 % 0.28 % 91.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 28 10 4 2 2 362
ร้อยละ 6.86 % 2.45 % 0.98 % 0.49 % 0.49 % 88.73 %

408 : 28 , 10 , 4 , 2 , 2 , 362...6.86 , 2.45 , 0.98 , 0.49 , 0.49 , 88.73 = 46 : 11.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27%

Powered By www.thaieducation.net