โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 9 4 1 1 34
ร้อยละ 2.00 % 18.00 % 8.00 % 2.00 % 2.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
360
จำนวน(คน) 18 7 68 1 0 266
ร้อยละ 5.00 % 1.94 % 18.89 % 0.28 % 0.00 % 73.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 19 16 72 2 1 300
ร้อยละ 4.63 % 3.90 % 17.56 % 0.49 % 0.24 % 73.17 %

410 : 19 , 16 , 72 , 2 , 1 , 300...4.63 , 3.90 , 17.56 , 0.49 , 0.24 , 73.17 = 110 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net