โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 0 0 3 26
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 13 2 12 0 13 85
ร้อยละ 10.40 % 1.60 % 9.60 % 0.00 % 10.40 % 68.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 17 5 12 0 16 111
ร้อยละ 10.56 % 3.11 % 7.45 % 0.00 % 9.94 % 68.94 %

161 : 17 , 5 , 12 , 0 , 16 , 111...10.56 , 3.11 , 7.45 , 0.00 , 9.94 , 68.94 = 50 : 31.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06%

Powered By www.thaieducation.net