โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 0 0 3 26
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 15 2 12 0 8 91
ร้อยละ 11.72 % 1.56 % 9.38 % 0.00 % 6.25 % 71.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 19 5 12 0 11 117
ร้อยละ 11.59 % 3.05 % 7.32 % 0.00 % 6.71 % 71.34 %

164 : 19 , 5 , 12 , 0 , 11 , 117...11.59 , 3.05 , 7.32 , 0.00 , 6.71 , 71.34 = 47 : 28.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net