โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 6 0 4 0 22
ร้อยละ 11.11 % 16.67 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 3 8 17 3 0 97
ร้อยละ 2.34 % 6.25 % 13.28 % 2.34 % 0.00 % 75.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 7 14 17 7 0 119
ร้อยละ 4.27 % 8.54 % 10.37 % 4.27 % 0.00 % 72.56 %

164 : 7 , 14 , 17 , 7 , 0 , 119...4.27 , 8.54 , 10.37 , 4.27 , 0.00 , 72.56 = 45 : 27.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44%

Powered By www.thaieducation.net