โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 6 9 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 16.22 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 59.46 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 133
ร้อยละ 0.00 % 0.70 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 93.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 0 7 23 0 0 183
ร้อยละ 0.00 % 3.29 % 10.80 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %

179 : 0 , 7 , 17 , 0 , 0 , 155...0.00 , 3.91 , 9.50 , 0.00 , 0.00 , 86.59 = 24 : 13.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net