โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 6 8 0 1 23
ร้อยละ 0.00 % 15.79 % 21.05 % 0.00 % 2.63 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 132
ร้อยละ 0.00 % 0.71 % 5.67 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 0 7 22 0 1 183
ร้อยละ 0.00 % 3.29 % 10.33 % 0.00 % 0.47 % 85.92 %

179 : 0 , 7 , 16 , 0 , 1 , 155...0.00 , 3.91 , 8.94 , 0.00 , 0.56 , 86.59 = 24 : 13.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08%

Powered By www.thaieducation.net