โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 5 11 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 13.89 % 30.56 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 134
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 94.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 0 5 25 0 0 182
ร้อยละ 0.00 % 2.36 % 11.79 % 0.00 % 0.00 % 85.85 %

178 : 0 , 5 , 19 , 0 , 0 , 154...0.00 , 2.81 , 10.67 , 0.00 , 0.00 , 86.52 = 24 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.15%

Powered By www.thaieducation.net