โรงเรียนบ้านจมื่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 6
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 20.00 % 6.67 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 12
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 6 3 6 1 0 18
ร้อยละ 17.65 % 8.82 % 17.65 % 2.94 % 0.00 % 52.94 %

34 : 6 , 3 , 6 , 1 , 0 , 18...17.65 , 8.82 , 17.65 , 2.94 , 0.00 , 52.94 = 16 : 47.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06%

Powered By www.thaieducation.net